^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Autiwerking

Autiwerking

Een autismespectrumstoornis (ASS) kenmerkt zich door een andere manier van waarnemen, voelen en denken. Hierdoor hebben onze ASS-leerlingen nood aan een geëigende aanpak.

We proberen de leerlingen en leerkrachten hierin te ondersteunen.

Onze visie bestaat uit integratie van leerlingen met ASS binnen de structuur van onze school en klassen, wij hebben geen aparte auti-klassen. 

We zijn er immers van overtuigd dat deze aanpak vele voordelen biedt naar zelfredzaamheid en naar het verwerven van een plaats in het gewone arbeidscircuit.

Enkele voorbeelden van zorg op maat voor leerlingen met ASS zijn:

 • De structuurklas (enkel in het observatiejaar): In deze klas heeft men extra aandacht voor voorspelbaarheid en verduidelijking in plaats, tijd en ruimte. vb.: aparte, prikkelarme werkhoeken voor individuele oefen - of werkmomenten, elke leerling heeft een eigen kastje, visualisatie weekplanning met behulp van sclera pictogrammen, instructietafel, …
 • De maatschappelijk werkster:  komt 1 X per week in de OBS-klassen voor extra ondersteuning en training in sociale vaardigheden, opleidingskeuze, ..
 • Sociale vaardigheden en zelfredzaamheid binnen GASV: Extra aandacht voor het bijbrengen van concrete leef- en leervaardigheden die bruikbaar zijn in het alledaagse leven.
 • Functionaliteit binnen praktijklessen: De praktijklessen staan in functie van de vaardigheden die de leerlingen later nodig hebben op de werkvloer, lessen worden steeds zo concreet mogelijk gegeven.
 • Duidelijkheid en structuur: Leerlingen krijgen een weekplanning, lessenrooster en jaarkalender. Wijzigingen in planning worden steeds vooraf goed doorgegeven aan de betrokken leerlingen.
 • Visualisatie: Er worden pictogrammen en stappenplannen gebruikt als visueel hulpmiddel.
 • Het individueel traject : Dit is bedoeld om gedragscriteria, attitudes en aandachtspunten van de leerling weer te geven, zowel hun beperkingen als hun sterke kanten komen aan bod.
 • Voorbereiding stage : ASS- leerlingen worden reeds in het 2e en 3e jaar voorbereid op de stage door een bedrijfsbezoek te plannen, in het 4de en 5de jaar  kan er een begeleidende préstage worden georganiseerd.
 • Werken met time-timmer: zowel tijdens de BGV als ASV lessen. Dit om duidelijk aan te geven hoeveel tijd de leerling nog aan een opdracht kan werken.
 • In elke klas wekelijks een kringgesprek: om het welzijn van de leerlingen na te gaan en eventuele problemen te bespreken.
 • Maandelijks wordt er 1 lesuur gewerkt rond sociale vaardigheden in 4de en 5de jaar : specifiek gericht naar de leerlingen met diagnose autisme. Hierin wordt er steeds gewerkt rond een bepaald thema om hun sociale skills uit te breiden.

 

 

De structuurklas van het eerste jaar

Copyright © 2013. Vibso Leieland Rights Reserved.


Facebook youtube